Previous "Religious Artifact"
10" x 8" x 3". 
Next

"Religious Artifact" 10" x 8" x 3".